gallery/facebook_img

 

REGULAMIN

 

SALI ZABAW LEVEL ROOM KIDS

t

 
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.Właścicielem Sali Zabaw jest Sanbon Club.
2. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki osób korzystających z Sali Zabaw Level Room Kids.
3. Regulamin Sali Zabaw Level Room Kids jest udostępniony na widocznych tablicach informacyjnych znajdujących się przy wejściu do Sali Zabaw oraz na stronie internetowej www.level-one.com.pl/levelroomkids , a regulaminy poszczególnych atrakcji położonych na terenie obiektu znajdują się na usytuowanych przy bądź na tych obiektach tablicach informacyjnych.
4. Przed wejściem na teren Sali Zabaw Level Room Kids lub przed skorzystaniem z atrakcji czy usług klient jest zobowiązany zapoznać się z ich regulaminem, a z chwilą wejścia na teren obiektu potwierdza zapoznanie się z nimi oraz zobowiązuje się przestrzegać ich postanowień. Klienci są także zobowiązani do przestrzegania zakazów i nakazów w formie tablic oraz znaków umieszczonych na terenie obiektu, a także poleceń obsługi placu zabaw Level Room Kids. Osoby nieakceptujące postanowień niniejszego regulaminu bądź regulaminów poszczególnych atrakcji zostaną poproszone o opuszczenie obiektu.
 
ZASADY KORZYSTANIA Z SALI ZABAW
5. Plac Zabaw przeznaczony jest dla dzieci do 12 roku życia.
6. Dzieci mogą wejść i wyjść z terenu Sali Zabaw tylko pod opieką rodzica lub pełnoletniego opiekuna. Przez opiekuna rozumie się osobę pełnoletnią, sprawującą prawną lub faktyczną opiekę nad dzieckiem i niebędącą pracownikiem Sali Zabaw.
7. Rodzic/opiekun może bawić się z dzieckiem na Sali Zabaw.
8. Dzieci oraz rodzice lub/i opiekunowie zobowiązani są do zdjęcia obuwia przed wejściem na sale Zabaw. Wejście możliwe jest tylko w skarpetkach, również latem. Podyktowane jest to zachowaniem czystości. Osoby korzystające z Placu Zabaw w obuwiu mogą zostać poproszone o opuszczenie obiektu.
9. Rodzic/opiekun jest odpowiedzialny za dopilnowanie, aby wszystkie zabawki i zawartość kieszeni dzieci pozostały poza Salą Zabaw. Prosimy także o zdjęcie łańcuszków, kolczyków oraz innych ozdób mogących stanowić potencjalne niebezpieczeństwo dla bawiących się w Level ROOM Kids
10. Na terenie Sali Zabaw należy bezwzględnie stosować się do zaleceń oraz instrukcji pracowników.
11. Opiekun lub rodzic dziecka jest zobowiązany do współdziałania z pracownikiem Sali Zabaw celem umożliwienia skutecznego i zrozumiałego zapoznania i poinstruowania dziecka z zasadami prawidłowego i bezpiecznego korzystania z Sali Zabaw i znajdujących się na jego terenie urządzeń oraz niedozwolonych zachowań określonych w pkt. 12 niniejszego Regulaminu.
12. Bezpieczeństwo wszystkich bawiących się dzieci wymaga, aby przestrzegały one podstawowych zasad:
➡NIE NALEŻY POPYCHAĆ INNYCH DZIECI
➡NIE NALEŻY WYNOSIĆ PIŁECZEK Z BASENU
➡NIE NALEŻY WNOSIĆ JEDZENIA I NAPOJÓW DO STREFY ZABAW
➡ZABRANIA SIĘ SPOŻYWANIA SŁODYCZY, JEDZENIA ORAZ PICIA PODCZAS ZABAWY – GROŹBA ZADŁAWIENIA
➡ ZABRANIA SIĘ WCHODZENIA NA SIATKĘ ZABEZPIECZAJĄCĄ – NIEPRZESTRZEGANIE ZAKAZU GROZI POWAŻNYM WYPADKIEM
➡ ZABRANIA SIĘ ZJEŻDŻANIA GŁOWĄ W DÓŁ, SKAKANIA ZE ZJEŻDŻALNI, WCHODZENIA NA NIE OD STRONY POCHYLEJ ORAZ PORUSZANIA SIĘ PO NICH W KIERUNKU PRZECIWNYM NIŻ KIERUNEK ZJEŻDŻANIA.
13. Obsługa zastrzega sobie prawo do niewpuszczenia kolejnej osoby na Salę Zabaw w sytuacji, w której większa niż aktualna liczba klientów zagraża ich komfortowi i bezpieczeństwu.
14. Na terenie Sali Zabaw obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów (w tym e-papierosów), spożywania alkoholu i środków odurzających. Na terenie obiektu nie mogą przebywać osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
15. W trosce o zdrowie naszych klientów oraz pracowników prosimy, aby nie przyprowadzać na Salę Zabaw dzieci chorych, przeziębionych oraz z opatrunkiem gipsowym.
16. Właściciel Level ROOM Kids oraz pracownicy Sali Zabaw nie zapewniają opieki, ani nadzoru nad dziećmi korzystającymi z Sali Zabaw. Pozostawienie dziecka na terenie obiektu bez opieki odbywa się na ryzyko i odpowiedzialność opiekuna i/lub rodzica. W przypadku pozostawienia dziecka na Sali Zabaw i nieodebrania go do czasu zamknięcia obiektu, pracownik Sali Zabaw poinformuje właściwe organy o pozostawieniu dziecka bez opieki.
17. W trosce o bezpieczeństwo wszystkich dzieci i użytkowników Sali Zabaw, zważywszy na właściwości, przeznaczenie obiektów oraz urządzeń znajdujących się na terenie Sali Zabaw, związane z ich użytkowaniem wymogi bezpieczeństwa oraz brak personelu przeszkolonego do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi, surowo zabronione jest pozostawienie na terenie Sali Zabaw bez opieki oraz nadzoru dzieci, które nie ukończyły 4 roku życia oraz dzieci niepełnosprawnych.
18. Osoby nieprzestrzegające postanowień niniejszego Regulaminu, regulaminów atrakcji oraz zachowujące się niekulturalnie lub agresywnie, mogą zostać poproszone o opuszczenie Sali Zabaw. W takim wypadku klientowi nie przysługuje zwrot całości ani części ceny biletu.
OPŁATY
19. Opłata za korzystanie z Sali Zabaw pobierana jest wyłącznie za udostępnienie Sali Zabaw i znajdujących się na jego terenie urządzeń i przyrządów do korzystania przez dzieci oraz ich opiekunów lub/i rodziców.
20. Uiszczenie przez opiekuna lub rodzica opłaty za korzystanie z Sali Zabaw w żadnym wypadku nie stanowi powierzenia pracownikom Sali Zabaw opieki oraz nadzoru nad pozostawionym samodzielnie dzieckiem.
21. Ceny naliczane są według zasady: opłata za pierwszą godzinę plus ewentualna dopłata za każde kolejne rozpoczęte 15 minut. Wyjątek stanowi bilet półgodzinny, do którego dopłatą zawsze jest kolejny bilet półgodzinny, chyba że lokalny cennik stanowi inaczej. Szczegółowy koszt zabawy określony jest w cenniku znajdującym się na Sali Zabaw.22. Razem z biletem rodzice/opiekunowie otrzymują kartę magnetyczną do otwierania drzwi oraz zegarek (transporder naliczający czas pobytu), należy ją zwrócić przy wyjściu .
23. W przypadku zgubienia zegarka karty rodzic/opiekun zobowiązany będzie zapłacić kwotę umowną w wysokości 20 zł.
24. Właściciel Level ROOM Kids zastrzega sobie prawo do pobierania dodatkowych opłat za korzystanie z określonych atrakcji Sali Zabaw.
ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI
25. Pracownicy Sali Zabaw stanowią jedynie personel techniczny, służą pomocą oraz informacją w zakresie korzystania z obiektu i nie sprawują opieki oraz nadzoru nad dziećmi pozostawionymi terenie Sali Zabaw.
26. Wszystkich klientów obowiązuje zakaz podejmowania czynności, które zagrażają utrzymaniu bezpieczeństwa, spokoju i porządku. Należą do nich w szczególności:
1) korzystania z Sali Zabaw i znajdujących się na jego terenie urządzeń i przyrządów niezgodnie z instrukcjami i zaleceniami pracowników;
2) niezastosowania się dzieci i/lub rodzica do zaleceń pracowników;
3) nieprzestrzegania postanowień niniejszego regulaminu oraz regulaminów poszczególnych atrakcji;4) pozostawienia dziecka bez opieki lub nadzoru osoby dorosłej;
27. Nieprzestrzeganie postanowień regulaminów, zakazów i nakazów oraz zasad bezpieczeństwa może doprowadzić do wypadków. Klient lub jego opiekun zobowiązani są niezwłocznie zgłosić obsłudze placu zabaw Level ROOM Kids każde zdarzenie, którego skutkiem jest obrażenie ciała. Z udzielonej pomocy zostanie sporządzony „Protokół udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej”.
28.Na terenie obiektu znajdują się specjalnie wyznaczone miejsca do pozostawienia odzieży oraz obuwia. Klienci zobowiązani są mieć przy sobie wszelkie wartościowe rzeczy. Za odzież oraz obuwie pozostawione na terenie obiektu w innym miejscu niż w wyznaczone właściciel Sali Zabaw, a także właściciel Level ROOM Kids i/lub zarządca nie ponoszą odpowiedzialności.
29. Rzeczy znalezione lub pozostawione w szatni będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
33. Plac Zabaw jest otwarty 7 dni w tygodniu, z wyjątkiem dni, w których Level ROOM Kids jest zamknięte. Właściciel Sali Zabaw zastrzega sobie prawo do zamknięcia obiektu po wcześniejszym podaniu informacji na stronie internetowej www.level-one.com.pl/levelroomkids.
W razie wątpliwości, sprawy niejasne bądź nierozstrzygnięte w niniejszym Regulaminie należy skonsultować z obsługą bądź menadżerem Sali Zabaw.
35. Obiekt może być monitorowany, co ma na celu poprawę bezpieczeństwa klientów. Przez wejście na teren obiektu klient wyraża zgodę na monitorowanie pobytu na placu zabaw Level ROOM Kids oraz na wykorzystanie materiałów w ten sposób powstałych w kwestiach spornych, np. zakupu produktów i usług oraz zgodności zachowania klienta z niniejszym regulaminem. Monitoring prowadzony jest w sposób nienaruszający dóbr osobistych klientów.
36. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.