REGULAMIN KLUBU LEVEL ONE

 

Niniejszy regulamin (dalej: "Regulamin") określa prawa i obowiązki stron umowy o korzystanie z usług obiektu sportowego prowadzonego pod nazwą Level One (dalej jako "Klub”), przez CSKZ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Siechnicach (55- 011),  NIP: 8961551231, REGON: 364412485 (dalej: "Level One"). Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.07.2021 i zastępuje dotychczasowy Regulamin Level One.

 

Postanowienia ogólne

 

1. Na terenie Klubu przebywać mogą wyłącznie osoby uprawnione do korzystania z usług Klubu. Osoba korzystająca z usług Klubu, zwana będzie dalej "Członkiem Klubu".

2. Korzystanie z usług Klubu Level One odbywa się na podstawie: a) umowy zawartej na czas określony pomiędzy Członkiem Klubu a Level One poprzez uiszczenie stosownej opłaty zgodnie z cennikiem usług oferowanych przez Klub (karnet, wejście jednorazowe, trening personalny, zajęcia dziecięce) b) umowy Level One z partnerem zewnętrznym – w oparciu o karty Multisport, Fit Profit, weryfikację SMS OK System

3. Osoby korzystające z usług Klubu przy pierwszej wizycie w Klubie przekazują swoje dane personalne niezbędne do realizacji umowy i umożliwiające dostęp do platform internetowych „Kiosk”i „Panel Klienta” (umożliwiających zarządzanie swoim kontem, kupnem karnetów, dokonywanie i odwoływanie rezerwacji miejsc na zajęciach grupowych). Administratorem powierzonych danych jest CSKZ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Siechnicach (55-011), przy ul. Osiedlowej 25 NIP: 8961551231, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000617063. Odbiorcami danych osobowych Członka Klubu mogą być podmioty współpracujące z Administratorem w zakresie świadczonych na rzecz Administratora usług. 4. Personel Klubu uprawniony jest do kontroli tożsamości osoby korzystającej z Klubu w celu weryfikacji uprawnień do korzystania z poszczególnych usług.

5. Nie jest możliwe przeniesienie umowy zawartej z Członkiem Klubu na osobę trzecią (cesja)

6. Dokumentem legitymującym członkostwo i tym samym prawo korzystania z usług Klubu jest karta członkowska (karnet lub wydana przez system partnerski) łącznie z dowodem osobistym.

7. Zawarcie umowy jest jednoznacznym potwierdzeniem, że Członek Klubu zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje jego treść. Regulamin jest dostępny w Klubie Level One oraz na stronie internetowej www.level-one.com.pl w zakładce REGULAMIN.

8. Klub zastrzega sobie prawo odmowy zawarcia umowy, w przypadku powzięcia uzasadnionego przekonania o możliwości zagrożenia bezpieczeństwa Klubowiczów oraz porządkowi w Klubie oraz w razie możliwości naruszenia interesu Klubu.

9. Level One informuje, że pomieszczenia Klubu, z wyłączeniem szatni i łazienek mogą być monitorowane przy pomocy sieci kamer przemysłowych, w celu zapewniania bezpieczeństwa. Członek Klubu wyraża zgodę na monitorowanie pomieszczeń Klubu.

10. Level One nie ponosi odpowiedzialności za skutki niestosowania się do zasad korzystania z Klubu, o których mowa w niniejszym Regulaminie. Naruszenie postanowień Regulaminu upoważnia Level One do rozwiązania umowy świadczenia usług w trybie natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia. 11. Członek Klubu przystępuje do ćwiczeń na własną odpowiedzialność. W celu uzyskania informacji dotyczących możliwości wykonywania ćwiczeń fizycznych oraz braku istnienia jakichkolwiek przeciwskazań do korzystania z usług Klubu, Członek Klubu powinien wykonać odpowiednie badania lekarskie oraz zasięgnąć opinii lekarza. Klub nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za wszelkie urazy lub choroby, które są skutkiem niewłaściwie wykonywanych ćwiczeń przez Klubowicza.

 

Szczegóły zawarcia umowy i korzystania z usług Level One

 

1. Z usług Klubu korzystać mogą osoby, które ukończyły 18 lat, mające pełną zdolność do czynności prawnych (z zastrzeżeniem grupowych zajęć dziecięcych skierowanych do osób małoletnich)

2. Osoby, które ukończyły 14 lat, a nie ukończyły lat 18, mogą korzystać z usług Klubu w obecności pełnoletniego opiekuna lub po wyrażeniu przez przedstawiciela ustawowego (rodzica, opiekuna prawnego) pisemnej zgody na samodzielne korzystanie z Klubu. W przypadku wątpliwości, co do autentyczności oświadczania o wyrażeniu zgody przez rodzica (opiekuna prawnego), personel Klubu może zażądać złożenia tego oświadczenia w Klubie, bezpośrednio przez rodzica/opiekuna prawnego w obecności personelu Klubu.

3. Członkostwo jest odnawiane każdorazowo po dokonaniu płatności za kolejny okres. Umowa z klubem jest zawierana na czas określony i wynosi 30 dni. Wyjątek stanowią pakiety dotyczące treningów personalnych. W przypadku wykupienia pakietu 5-ciu treningów i więcej – okres ważności pakietu wynosi 90 dni od dnia wykupienia pakietu.

4. Aktywacja każdego z Karnetów następuje w dniu wskazanym przez Członka Klubu, nie później jednak niż 7 dni od dnia zakupu. Po 7 dniach karnet zostaje automatycznie aktywowany.

5. Poszczególne Karnety uprawniają do korzystania z wybranych usług Klubu. Szczegółowa oferta i Cennik dostępne są w Klubie oraz na stronie Internetowej Level One.

6. Każdy Członek Klubu, niezależnie od podstawy korzystania z usług Level One wskazanej w regulaminie, przekazuje Level One wypełniony formularz - Deklarację Członkowską, w której zamieszcza swoje dane, niezbędne do realizacji umowy.

7. Brak przekazania przez Członka Klubu wymaganych w Deklaracji Członkowskiej danych może stanowić podstawę do odmowy zawarcia umowy.

8. Level One jest uprawnione do odmowy zawarcia nowej umowy z Członkiem Klubu, z którym poprzednia umowa została rozwiązana w trybie natychmiastowym z powodu naruszenia postanowień Regulaminu.

9. Od Członka Klubu mogą zostać pobrane współrzędne z linii papilarnych, zamieniane następnie na cyfrowy kod, zapisywany na karcie wstępu/aplikacji na telefonie do Klubu. Współrzędne z linii papilarnych nie są zapisywane i przechowywane przez Level One. Członek Klubu wykorzystuje kartę/aplikację z zapisanym kodem cyfrowym w celu otwarcia bramki wejściowej do Klubu.

10. Członkowie Klubu korzystający z usług Level One na podstawie Karnetu, wraz z zawarciem umowy otrzymują imienną kartę członkowską Klubu, będącą nośnikiem Karnetu.

11. Karta członkowska pozostaje własnością Level One. Jednorazowa, bezzwrotna oplata za kartę wynosi 10zł przy zakupie pierwszego karnetu.

12. Członek Klubu zobowiązany jest do posiadania karty członkowskiej przy każdej wizycie w Klubie, oraz jej okazania na każdą prośbę personelu Klubu.

13. Zabronione jest udostępnianie karty członkowskiej/ kodu qr uprawniajacego do wstępu osobom trzecim.

14. Karta członkowska, którą legitymuje się osoba do tego nieupoważniona, może zostać zatrzymana przez personel Klubu.

15. W przypadku utraty, zgubienia lub zniszczenia karty członkowskiej, osoba, której kartę wydano, zobowiązana jest pokryć koszt wystawienia jej duplikatu. 16. Niezależnie od innych przyczyn rozwiązania umowy Klub Level One uprawniony jest do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym lub zawieszenia świadczenia usług w sytuacjach, jeżeli: a) wystąpi siła wyższa lub inne wyjątkowe wydarzenie, przez które Level One, mimo dołożenia odpowiedniej staranności, nie będzie mógł świadczyć usług zgodnie z umową, b) Członek Klubu poda nieprawdziwe dane lub posłużysz się sfałszowanymi dokumentami przy podpisywaniu umowy,c) Członek Klubu udostępni swoją kartę członkowską osobie trzeciej w celu nieuprawnionego skorzystania z usług Level One; d) zachowanie Członka Klubu będzie sprzeczne z niniejszym Regulaminem lub zasadami współżycia społecznego i zachowanie to nie zmieni się niezwłocznie po zwróceniu uwagi przez personel Klubu. e) członek Klubu zalega z płatnościami wynikającymi z umowy, mimo przypomnienia o obowiązku ich uregulowania – do czasu uregulowania należności. W powyższych sytuacjach ( z wykluczeniem podpunktu a) osoba opisana powyżej jest zobowiązana do zapłaty kary umownej w wysokości 200 (słownie: dwieście złotych) zł. Level One ma prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej powyżej kary.

17. Członek Klubu może wypowiedzieć umowę osobiście w recepcji Klubu składając pisemne oświadczene lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@level-one.com.pl. W przypadku wypowiedzenia umowy przez Członka Klubu przed upłynięciem czasu obowiązywania umowy Level One nie zwraca należności za niewykorzystane wejścia lub usługi jakie zawierał wykupiony karnet.

18. Level One wprowadzać może okresowo oferty specjalne (dalej: „Promocje”), których warunki określa regulamin danej Promocji dostępny w Klubie lub na stronie internetowej Level One.  Promocje nie podlegają łączeniu, chyba, że co innego wynika wprost z regulaminu danej Promocji. Członek Klubu, korzystający z Promocji, zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem danej Promocji. W zakresie nieuregulowanym w regulaminie danej Promocji stosuje się postanowienia niniejszego Regulaminu.

19. W przypadku umowy zawartej na czas określony pomiędzy Członkiem Klubu a Level One poprzez uiszczenie stosownej opłaty zgodnie z cennikiem usług oferowanych przez Klub (karnet, wejście jednorazowe, trening personalny, zajęcia dziecięce) istnieje możliwość przedłużenia ważności karnetu maksymalnie o 7 dni (po okazaniu zwolnienia lekarskiego lub w letnim okresie wakacyjnym).

20. Członek Klubu zobowiązany jest do korzystania z pomieszczeń, urządzeń i sprzętu udostępnionego w Klubie w sposób zgodny z ich przeznaczeniem.

21. Na terenie Klubu obowiązuje bezwzględny zakaz: a. wnoszenia, spożywania, używania i pozostawania pod wpływem napojów alkoholowych, narkotyków oraz innych środków odurzających; b. palenia tytoniu oraz korzystania z elektronicznych papierosów; c. krzyczenia i używania słów powszechnie uważanych za wulgarne i obraźliwe; d. handlu i akwizycji oraz naklejania i pozostawiania reklam oraz ulotek; e. fotografowania i filmowania w celach komercyjnych bez zgody Level One; f. wprowadzania zwierząt; g. wnoszenia niebezpiecznych narzędzi, broni, materiałów pirotechnicznych, łatwopalnych oraz wybuchowych; h. prowadzenia działalności bez zgody Level One, w szczególności treningów personalnych, i. pozostawania bez opieki osób małoletnich.

22. Członkowie Klubu, przebywający na terenie Klubu, zobowiązani są do: a. przestrzegania powszechnie przyjętych zasad współżycia społecznego, zasad dobrego zachowania i szacunku w stosunku do pozostałych ćwiczących osób; b. powstrzymania się od zachowania mogącego narazić udostępnione mienie na uszkodzenie lub zniszczenie; c. zachowania czystości oraz powszechnie przyjętych norm higieny; d. podporządkowania się poleceniom personelu Klubu; e. zapoznania się z instrukcjami użytkowania sprzętu (ew. uzyskania informacji od personelu Klubu w przypadku braku takiej instrukcji przy sprzęcie) przed przystąpieniem do jego używania;f. zachowania należytej ostrożności w posługiwaniu się wyposażeniem i sprzętem Klubu; g. odkładania używanego sprzętu na miejsce do tego przeznaczone; h. używania ochraniaczy na stopy (np. klapki z antypoślizgową podeszwą) podczas korzystania z natrysków;

23. Level One nie ponosi odpowiedzialności za skutki używania sprzętu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem, instrukcjami obsługi lub wskazówkami personelu Klubu, lub bez uprzedniego zapoznania się z wyżej wymienionymi zasadami. Wszelkie skutki powyższego działania całkowicie obciążają Członka Klubu.

24. Level One w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania z obciążeń niedostosowanych do możliwości Członka Klubu.

25. Personel Klubu nie posiada wykształcenia medycznego. W razie jakichkolwiek wątpliwości, dotyczących swojej sprawności fizycznej lub zdolności do wykonywania ćwiczeń fizycznych, przed przystąpieniem do wykonywania ćwiczeń, Członek Klubu powinien zasięgnąć opinii lekarskiej.

26. Członek Klubu korzystający z usług Klubu zobowiązany jest do noszenia na terenie Klubu czystego stroju i do zmiany obuwia na czyste obuwie sportowe. Obuwie należy zmienić w szatni, przed wyjściem do innych pomieszczeń. Obuwie sportowe musi być odpowiednie do rodzaju wykonywanych ćwiczeń. Niektóre zajęcia wymagają uczestnictwa bez obuwia lub wykorzystania obuwia specjalnego, o czym informuje personel Klubu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27. Członek Klubu jest zobowiązany do przechowywania swoich rzeczy osobistych w szafkach znajdujących się w strefie szatni. Szafki nie są własnością Klubowiczów i muszą być opróżnione po skończonym treningu. Pozostawienie rzeczy w szafce na dłużej niż 24 godziny skutkować będzie otwarciem I opróżnieniem szafki. Rzeczy pozostawione w szafce przechowane będą w klubie przez okres 1 tygodnia. Po tym czasie zostaną zutylizowane. Klub nie ma obowiązku poinformować o tym fakcie Klubowicza. Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szafkach i na terenie Klubu. Jednocześnie z uwagi na brak możliwości zapewnienia ochrony, specyfikę działalności oraz rotację Klubowiczów Klub nie przyjmuje na przechowanie cennych przedmiotów.Szafki służą do przechowywania rzeczy osobistych o niewielkiej wartości tzn. przedmiotów służących i niezbędnych do korzystania z Klubu: odzież i obuwie zmienne, kosmetyki, ręcznik. Udostępnienie szafki przez Klub Level One możliwe jest wyłącznie na czas pobytu Członka w Klubie. Członek Klubu może jednocześnie korzystać wyłącznie z jednej Szafki. W przypadku trybu samoobsługowego Członek Klubu wybiera dostępną Szafkę według swego uznania. Szafki są jedynym miejscem na terenie Klubu przeznaczonym do przechowywania rzeczy. W każdym wypadku, przed wyjściem z szatni/przebieralni należy sprawdzić, czy Szafka została prawidłowo zamknięta, za pomocą kluczyka. Członek Klubu zobowiązany jest do zachowania należytej staranności w zakresie zamykania Szafki po umieszczeniu tam swoich rzeczy. Członek Klubu kluczyk zachowyje przy sobie podczas obecności w Klubie. W przypadku nieprawidłowego działania Szafki Członek Klubu ma obowiązek niezwłocznie poinformować o tym personel Klubu (w przypadku trybu samoobsługowego aktywny jest adres mailowy biuro@level-one.com.pl pod który można kierować uwagi i pytania).Na teren Klubu nie zaleca się przynoszenie rzeczy wartościowych. Wszelkie rzeczy wartościowe (takie jak: telefon, zegarek, pieniądze, biżuteria, dokumenty itp.) nie powinny być przechowywane w szafkach. Klub oświadcza, że dostępne szafki nie posiadają dostatecznego zabezpieczenia do przechowywania wartościowych rzeczy. Level Level One nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez Członka Klubu poza Szafką. Po zakończeniu korzystania z usług Klubu Szafkę należy opróżnić i pozostawić otwartą z kluczykiem w zamku (w przypadku trybu samoobsługowego)W przypadku utraty kluczyka do Szafki, Członek Klubu zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości 20 (słownie: dwadzieścia) złotych.

28. Do sal treningowych oraz szatni mają wstęp tylko Członkowie Klubu. Osoby przebywające na terenie Klubu w miejscu przeznaczonym do ćwiczeń, niebędące Klubowiczami, zostaną poproszone o opuszczenie Klubu. Rodzina i przyjaciele, którzy niesą Członkami Klubu, mogą korzystać z poczekalni przy recepcji lub restauracji. Przewidziane jest otwarcie Klubu w trybie samoobsługowym – w wybranych godzinach i dniach. Klub zastrzega sobie prawo do zmiany godzin otwarcia Klubu oraz rezygnacji z otwarcia Klubu w trybie samoobsługowym.

29. Chcąc korzystać z siłowni w trybie samoobsługowym Członek Klubu zobowiązany jest zaktualizować swoje dane w godzinach dyżurowania recepcji (potrzebne do zalogowania w panelu klienta) oraz uiścić jednorazową opłatę aktywacyjną, Tym samym potwierdza zapoznanie się z niniejszym regulaminem i zobowiązuje się do przestrzegania postanowień w nim zawartych. 30. Posiadacze kart systemów partnerskich mogą korzystać z siłowni wyłącznie w godzinach dyżurowania obsługi recepcji Klubu. Godziny otwarcia recepcji dostępne są w Klubie i na stronie internetowej.

31. Klub może być być przymusowo zamknięty m.in. na czas konieczny do przeprowadzenia niezbędnych remontów lub zabiegów sanitarnych. W przypadkach, gdy zamknięcie Klubu jest planowane, Klubowicze zostaną o tym powiadomieni poprzez umieszczenie stosownej informacji w ogólnodostępnym miejscu I na stronie internetowej klubu.

 

Siłownia, zajęcia grupowe, treningi personalne

 

1. W trakcie korzystania z siłowni lub zajęć grupowych Członek Klubu zobowiązany jest stosować się do zaleceń i wskazówek personelu Klubu, w szczególności trenera lub instruktora zajęć grupowych.

2. Podczas ćwiczeń z wykorzystaniem sprzętu sportowego, Członek Klubu zobowiązany jest do korzystania z ręcznika, umieszczanego na sprzęcie, z którego korzysta.

3. Trening na siłowni nie jest ograniczony limitem czasowym z zastrzeżeniem godzin otwarcia Klubu.

4. Klub nie prowadzi rezerwacji miejsc na siłowni.

5. Uczestnictwo w zajęciach grupowych wymaga wcześniejszej rezerwacji miejsca na dane zajęcia. Rezerwacji można dokonywać osobiście w recepcji Klubu, telefonicznie oraz za pomocą systemu zapisów on-line na stronie Internetowej www.level-one.com.pl

6. Level One zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć grupowych w przypadku, gdy liczba zapisanych na te zajęcia Członków Klubu, jest mniejsza niż pięć osób.

7. Członek Klubu może odwołać rezerwację miejsca na zajęciach grupowych najpóźniej na dwie godziny przed ich rozpoczęciem. Odwołania rezerwacji można dokonać osobiście w recepcji Klubu, telefonicznie oraz za pomocą systemu zapisów on-line na stronie Internetowej www.level-one.com.pl.

8. Dwukrotna nieobecność Członka Klubu (bez względu na podstawę korzystania z usług Klubu) na zajęciach grupowych w okresie 21 dni, mimo zarezerwowania miejsca bez wcześniejszego odwołania rezerwacji, skutkuje zablokowaniem możliwości dokonania rezerwacji na zajęcia grupowe przez 7 dni, od dnia wprowadzenia blokady. Zablokowany Członek Klubu może w takiej sytuacji zarezerwować miejsce na zajęcia grupowe wyłącznie w recepcji Klubu, najwcześniej na 30 minut przed rozpoczęciem zajęć grupowych, w których chce uczestniczyć.

9. Członek Klubu jest zobowiązany do punktualnego wejścia na salę zajęć grupowych. Ze względów bezpieczeństwa personel Klubu może poprosić spóźnionego Członka Klubu o opuszczenie sali.

10. Jedynie dokonanie rezerwacji i punktualne przybycie na zajęcia grupowe gwarantują uczestnictwo w zajęciach. Jeżeli Członek Klubu spóźnia się, jego zarezerwowane miejsce na zajęciach grupowych może zająć Członek Klubu z listy rezerwowej.O wpuszczeniu na salę zajęć grupowych Członków Klubu, którzy nie dokonali rezerwacji miejsca (w tym tych, którzy nie mają takiej możliwości z uwagi na blokadę lub brak podania danych) lub znajdują się na liście rezerwowej, decyduje wyłącznie personel recepcji Klubu (nie osoba prowadząca zajęcia grupowe).

11. W przypadku powzięcia przez Instruktora zajęć grupowych wątpliwości, co do zgodności ilości osób na sali zajęć grupowych z ilością osób, które dokonały rezerwacji na zajęcia, Instruktor uprawniony jest do pobrania z recepcji listy z zapisami i zweryfikowania tożsamości osób przebywających na sali, z jednoczesną możliwością zażądania opuszczenia sali przez osoby, które na liście się nie znajdują.

12. Członek Klubu, będący na zajęciach grupowych po raz pierwszy, jest zobowiązany przed rozpoczęciem zajęć grupowych, do poinformowania o tym fakcie Instruktora zajęć grupowych.

13. Członek Klubu korzystający z zajęć grupowych jest zobowiązany do poinformowania Instruktora zajęć grupowych o gorszym samopoczuciu, urazach, ciąży oraz wszelkich poważnych problemach zdrowotnych.

14. Zajęcia grupowe prozdrowotne mają charakter profilaktyczny i nie stanowią konsultacji medycznej.

15. Do sterowania sprzętem audio, klimatyzacją oraz oświetleniem Klubu upoważniony jest wyłącznie personel Klubu.

16. O otwarciu lub zamknięciu drzwi i okien decyduje wyłącznie personel Klubu.

17. Level One zastrzega sobie prawo do zmiany godzin rozpoczęcia i zakończenia zajęć grupowych, zmiany rodzaju zajęć lub Instruktora prowadzącego treningi grupowe i personalne oraz odwołania zajęć grupowych, w sytuacjach nagłych lub w przypadku wprowadzania zmian w grafiku.

18. Zabronione jest prowadzenie treningów indywidualnych przez trenerów zewnętrznych bez uzyskania zgody Level One. Instruktorzy Klubu oraz zewnętrzni trenerzy personalni mogą prowadzić treningi indywidualne pod warunkiem uzyskania zgody Level One, ustalenia warunków umowy oraz uiszczenia stosownej opłaty uzgodnionej z Leve One.

 

 

Postanowienia końcowe

 

1. Regulamin dostępny jest w Klubie Level One oraz na stronie internetowej www.level- one.com.pl.

2. Level One uprawniony jest do zmiany treści Regulaminu, w szczególności w przypadku zmiany warunków lub zakresu świadczonych usług. Klub poinformuje Klubowicza o zmianie Regulaminu na stronie internetowej www.level-one.com.pl wskazując datę wejścia w życie zmian w regulaminie oraz zastrzegając co najmniej 14 dniowy termin na wypowiedzenie umowy Klubowiczowi, jeżeli nie zgadza się on na zmiany w Regulaminie. Ponadto Klubowicz otrzyma zmienioną wersję regulaminu na podany adres poczty elektronicznej. Klub nie ponosi odpowiedzialności za brak informacji o zmianie Regulaminu, jeżeli Klubowicz podał błędny lub nieaktualny adres mailowy lub też adres mailowy Klubowicza stracił aktualność w chwili wysłania informacji o zmianie Regulaminu.

3. Członek Klubu może składać reklamacje dotyczące świadczenia usług przez Level One. Można dokonać tego osobiście w recepcji Klubu Level One lub przesyłając wiadomość e-mail pod adres: biuro@level-one.com.pl. W zgłoszeniu Członek Klubu powinien wskazać swoje imię i nazwisko, dane kontaktowe (numer telefonu, adres do korespondencji, adres e-mail), numer karty członkowskiej (o ile ją posiada), a także zwięźle przedstawić opis zaistniałej sytuacji. Level One zastrzega sobie prawo do udzielenia odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od dnia otrzymania zgłoszenia spełniającego powyższe warunki.

4. Warunkiem uzyskania członkostwa w Klubie jest podanie danych osobowych („Dane Osobowe”) w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), niezbędnych do zawarcia Umowy. Klub, celem zawarcia i wykonania umowy, wymaga podania przez takich danych jak m.in. imię, nazwisko, data urodzenia, numer telefonu, adres zamieszkania, adres e-mail, zdjęcie oraz informacje o zdrowiu. Informacje o zdrowiu są niezbędne z uwagi na charakter świadczonych usług – celem zapewnienia Klubowiczowi bezpieczeństwa i prawidłowego nadzoru podczas zajęć z trenerem.

5. Level One nie ponosi odpowiedzialności za niestosowanie się przez Członka Klubu do treści i postanowień Regulaminu.

6. W sprawach nieunormowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

7. Uznanie za nieważne któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu nie wpływa na ważność pozostałych postanowień.

8. Klub nie będzie ponosił skutków częściowego lub całkowitego niewykonania swoich zobowiązań wynikających z zawartej umowy, jeżeli częściowe lub całkowite niewykonanie zobowiązań spowodowane było działaniem siły wyższej w rozumieniu pkt 9 i 10 poniżej.

9. Za siłę wyższą uważane będą wszystkie zdarzenia, jakich nie da się przewidzieć w chwili zawarcia umowy, ani im zapobiec i na które żadna ze stron umowy nie będzie miała wpływu, w szczególności: pożar, podtopienie, trzęsienie ziemi, klęska żywiołowa, zdarzenie losowe, działanie organów administracji publicznej/samorządowej lub wydawanych przez nie przepisów, skażenie radioaktywne, chemiczne lub biologiczne niespowodowane przez daną stronę, wyrok sądu wynikający z okoliczności innych niż naruszenie przez daną Stronę postanowień umowy, wojna, akt terroru, zamieszki, niepokoje społeczne, powstanie lub rewolucja, strajk, spór pracowniczy lub lokaut niedotyczący Strony (dalej „Siła Wyższa”).

10. Za Siłę Wyższą uznać należy także stany epidemii w tym przede wszystkim związane z COVID-19 istniejące w dniu zawarcia umowy lub z nią związane w przyszłości.

11.Jeżeli zdarzenie stanowiące Siłę Wyższą spowoduje niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań z umowy przez Klub, w tym z uwagi na niemożność korzystania z Klubu na skutek jego zamknięcia lub ograniczenia działalności:

- Klub niezwłocznie podejmie działania mające na celu zminimalizowanie skutków działania siły wyższej;

- Klub niezwłocznie zawiadomi Klubowiczów przez stronę www o powstaniu i zakończeniu siły wyższej

- Klub zaproponuje inne warunki umowy, stosownie do posiadanych możliwości oraz okoliczności związanych z Siłą Wyższą..

 

Regulamin Promocji „Gwarancja Ceny”

 

Regulamin określa warunki oferty promocyjnej „GWARANCJA CENY” organizowanej okresowo w Klubie Level One

1.„GWARANCJA CENY” to jednorazowa, bezzwrotna opłata wniesiona w czasie obowiązywania promocji, która zapewnia stałą cenę karnetu określonego w promocji przez określona ilość miesięcy.

2. Szczegółowa oferta i Cennik usług dostępne są w Klubie podczas trwania promocji.

3. Warunkiem utrzymania gwarantowanej, niżej ceny karnetu jest co miesięczne odnawianie opłaty za karnet przez wskazaną podczas promocji ilość miesięcy. W przypadku przerwania cykliczności opłaty (dłuższej niż 30 dni) gwarancja niższej ceny zostaje anulowana.

4. W szczególnych przypadkach Klub Level One zastrzega sobie prawo do podwyższenia cen karnetów o 5%.

5. Skorzystanie z promocji „GWARANCJA CENY” jest jednoznacznym potwierdzeniem, że Klient zapoznał się z niniejszym regulaminem oraz ogólnym regulaminem siłowni Level One. Regulaminy są dostępne w Klubie oraz na stronie internetowej Klubu.

 

REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA
minimalizujemy ryzyko, aby każdy z naszych Klientów czuł się bezpiecznie,
prosimy o stosowanie się do nowych procedur
 
NIE MOŻESZ KORZYSTAĆ Z USŁUG OBIEKTU JEŚLI OBSERWUJESZ U SIEBIE OBJAWY CHOROBY ZAKAŹNEJ, JESTEŚ OBJĘTY KWARANTANNĄ LUB IZOLACJĄ, MIAŁEŚ W CIĄGU OSTATNICH 14 DNI KONTAKT Z OSOBĄ PODEJRZANĄ O ZAKAŻENIE, ZARAŻONĄ LUB CHORĄ NA COVID-19
 
1.Warunkiem korzystania z usług siłowni Level One jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i deklaracja stosowania się do zawartych w nim zaleceń. Regulamin dostępny jest w recepcji Klubu oraz został umieszczony na stronie internetowej www.level-one.com.pl
2.W celu zachowania procedur bezpieczeństwa zostaniesz poproszony przez obsługę o uzupełnienie formularza ze swoimi danymi wraz z oświadczeniem, które umożliwi Ci korzystanie z naszych usług.
3.Ograniczamy liczbę osób przebywających jednocześnie w powierzchniach wspólnych z zachowaniem aktualnych obostrzeń czyli 1os. Na 15m2.
4.Osoby z grup wysokiego ryzyka (powyżej 60r. ż. lub cierpiące na choroby przewlekłe) prosimy o korzystanie z ćwiczeń w godzinach najmniej popularnych, bez obecności innych osób lub zaniechanie korzystania z siłowni/fitness do czasu ustania zagrożenia epidemicznego.
5.Utrzymuj odległość przynajmniej 1,5m pomiędzy innymi Klientami, pracownikami i trenerami.
Sprzęt do ćwiczeń został rozstawiony w odległości przynajmniej 1,5m lub z użytkowania został wykluczony sprzęt który nie spełnia tego wymogu – zwróć uwagę na oznaczenia i stosuj się do zaleceń personelu.
6.Została zalecona przerwa techniczna w ciągu dnia w godz. 12:00 -13:00 na potrzeby dezynfekcji powierzchni siłowni, szafek, toalet, klamek itp. Miejsca te oraz sprzęt sportowy są także regularnie dezynfekowane według harmonogramu zachowania czystości (co 2 godz.). Personel wykonujący te czynności wyposażony jest w jednorazowe rękawiczki i maski ochronne, które są regularnie wymieniane.
7.Zapewniamy regularne wietrzenie wszystkich stref do ćwiczeń dbając o dostęp świeżego powietrza w obiekcie. Zajęcia fitness trwają 50minut, trenerzy są odpowiedzialni za dopilnowanie wietrzenia pomieszczeń przed i po treningach następujących po sobie.
8.Przy wejściu do klubu, recepcji, w łazienkach, przestrzeniach ogólnych i wejściach do stref ćwiczeń umieszczone są środki do dezynfekcji rąk i sprzętu oraz instrukcje jak poprawnie je stosować. Należy dezynfekować ręce przed kontaktem z obsługą, przed wejściem do każdej ze stref do ćwiczeń i odkażać użytkowany sprzęt odpowiednim środkiem przed rozpoczęciem i po zakończeniu treningu. Używaj własnego ręcznika i mat do ćwiczeń.
9.Nie należy używać suszarek nadmuchowych do rąk.
10.Przy stanowisku recepcyjnym może przebywać tylko 1 Klient
11.Zachęcamy Klientów do rozliczeń bezgotówkowych. Klienci sami obsługują terminale płatnicze, które są dezynfekowane.
12.Na teren obiektu mają wstęp wyłącznie Klienci z ważnymi karnetami lub kartami uprawniającymi do korzystania z naszych usług oraz pracownicy i dostawcy.
13. Klienci którzy w sposób rażący naruszają zasady bezpieczeństwa, podlegają upomnieniu przez personel i w ostateczności mogą zostać poproszone o opuszczenie obiektu ze skutkiem natychmiastowym.