Regulamin Level One

 

Niniejszy regulamin określa warunki i zasady korzystania z usług Level One przez osoby posiadające wykupioną usługę wstępu na zasadach wskazanych poniżej.

 

1. Przez usługę wstępu rozumie się kartę elektroniczną z ograniczoną liczbą wejść na obiekt w dniach i godzinach otwarcia klubu zgodnie z rodzajem wykupionej liczby wejść .Każdy karnet wejściowy ważny jest 31 dni od dnia aktywacji.
2. Klientowi Klubu wydawana jest imienna elektroniczna Karta Klubu, na podstawie której, po jej okazaniu wraz z dokumentem tożsamości Klient Klubu będzie mógł korzystać ograniczoną ilość razy z udostępnionego obiektu Level One zgodnie z liczbą wykupionych wejść oraz uczestniczyć w wybranych przez siebie zajęciach grupowych lub indywidualnych.
Ważność karnetów wynosi 31 lub 60 dni zgodnie z aktualną oferta Klubu. Karnet aktywuje się samoczynnie po 7 dniach od daty zakupu.
W przypadku treningów personalnych (pojedynczych oraz pakietów) ich ważność to trzy miesiące od daty zakupu.
Osoby, które ukończyły 16 rok życia, mogą korzystać z oferty siłowni za pisemną zgodą przedstawiciela ustawowego i okazania legitymacji szkolnej zamiast dowodu tożsamości.
3. Z obiektu korzystać mogą tylko osoby pełnoletnie lub osoby, które ukończyły 16 rok życia, za pisemną zgodą przedstawiciela ustawowego i okazania legitymacji szkolnej zamiast dowodu tożsamości.
4. Zabrania się korzystania z obiektu, jak również z zajęć tematycznych osobom, które mają przeciwwskazania medyczne do wykonywania ćwiczeń lub korzystania z zajęć tematycznych, a w szczególności osobom chorym kardiologicznie oraz osobom z padaczką.
5. Pracownik Level One może odmówić wstępu osobom, które przed wejściem na obiekt używały alkoholu, narkotyków lub innych środków psychotropowych. Pracownicy obiektu mają prawo do weryfikacji listy uczestników zajęć.
6. Z obiektu korzystać można w godzinach jego funkcjonowania. Dni i godziny, w których Level One świadczy usługi wskazane są w obiekcie oraz na stronie klubu.
7. W ramach świadczonych usług zajęcia na obiekcie prowadzone są przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje z uprawnieniami do prowadzenia zajęć. Level One zastrzega sobie prawo do zmian grafiku zajęć oraz możliwość zmian instruktorów prowadzących zajęcia grupowe  oraz treningi personalne o czym poinformuje klientów przez wywieszenie informacji w obiekcie oraz na stronie internetowej www.level-one.com.pl
8. Na terenie obiektu zabrania się prowadzenia treningów personalnych przez osoby nie będące członkiem zespołu związanego z Level One.
9. Na zajęcia grupowe obowiązują rezerwacje, których będzie można dokonać za pośrednictwem strony internetowej www.level-one.com.pl, telefonicznie lub osobiście w recepcji, każdorazowo na 6 dni przed planowaną datą zajęć.
10. W przypadku gdyby rezerwujący nie mógł skorzystać z zajęć zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie telefonicznie, osobiście lub rezygnacji na stronie internetowej www.level-one.com.pl , najpóźniej na 2 godziny przed planowanymi zajęciami. W przypadku nieodwołania rezerwacji Klient zostanie pozbawiony jednego wejścia z zakupionego karnetu, w przypadku karnetu open za nieodebraną rezerwację karnet zostanie skrócony o jeden dzień. Dodatkowo Klient zostanie pozbawiony możliwości zapisywania się na wszystkie zajęcia na okres tygodnia.
11. W przypadku spóźnienia na zajęcia Level One ma prawo udostępnić miejsce innej osobie.
12. Osoby korzystające z obiektu zobowiązane są do przestrzegania porządku oraz do korzystania z obiektu oraz jego wyposażenia w taki sposób, aby nie zakłócało to korzystania z obiektu przez inne osoby. Na terenie obiektu obowiązuje odzież sportowa
i zmienne obuwie sportowe.
13. Osoby korzystające z obiektu zobowiązane są do przestrzegania higieny, a w szczególności do używania ręcznika podczas ćwiczeń.
14. Po skończeniu zajęć lub ćwiczeń osoby korzystające z obiektu zobowiązane są do odłożenia sprzętu na miejsce.
15. Korzystanie z sali zajęć grupowych możliwe jest tylko w obecności instruktora.
16. W trakcie przebywania na obiekcie Level One zabrania się spożywania alkoholu, palenia wyrobów tytoniowych oraz używania narkotyków, środków psychotropowych oraz innych środków farmaceutycznych i substancji zabronionych przez prawo.
17. Na teren obiektu zabrania się wnoszenia narkotyków, środków psychotropowych oraz innych środków farmaceutycznych i substancji zabronionych przez prawo.
18. Na teren obiektu zabrania się wnoszenia szklanych opakowań.
19. Za uszkodzenia obiektu lub rzeczy znajdujących się na jego terenie, które nie wynikają z normalnego zużycia odpowiada w pełnej wysokości osoba, która je spowodowała. Zabrania się rzucania na terenie obiektu wyposażeniem tj. talerze, sztangi, hantle.
20. Level One nie ponosi odpowiedzialności za utracone rzeczy pozostawione poza udostępnioną szafką. W przypadku pozostawienia niezamkniętej szafki Level One nie ponosi odpowiedzialności za utracone rzeczy.
21. W przypadku pozostawienia rzeczy w szafce po godzinach otwarcia obiektu lub przegrodzie przeznaczonej do depozytu, pracownicy uprawnieni są do jej otworzenia. Pozostawione rzeczy będą przechowywane przez okres 30 dni, na koszt
i ryzyko osoby, która rzecz pozostawiła. Po upływie w/w terminu pozostawione rzeczy zostaną uznane za porzucone w rozumieniu art. 180 kodeksu cywilnego.
22. W przypadku niezastosowania się do niniejszego regulaminu Level One nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody na osobie korzystającej z obiektu.
23. Level One nie ponosi odpowiedzialności, w razie wystąpienia urazów lub szkód na osobie, która mimo przeciwwskazań medycznych lub po użyciu alkoholu, środków psychotropowych lub innych substancji zakazanych przez prawo korzysta z obiektu lub zajęć tematycznych.
24. Level One zastrzega sobie prawo do fotografowania pomieszczeń obiektu i imprez plenerowych, w tym utrwalania wizerunku osób korzystających
z obiektu w celach marketingowych i promocyjnych, które po uprzednim poinformowaniu o możliwym utrwaleniu ich wizerunku nie zgłosili w tym zakresie sprzeciwu. Brak sprzeciwu traktowany będzie jako wyrażenie zgody na utrwalenie wizerunku i zgodę na wykorzystanie w w/w celach.
25. Bez zgody pracowników Level One zabrania się fotografowania pomieszczeń obiektu i ludzi, a także rejestracji audiowizualnej w tym elektronicznej.
26. W przypadku zgubienia kluczyka do szafki pobierana jest jednorazowa w wysokości 20 zł.
27. W przypadku zakupu karty pobierana jest jednorazowa, bezzwrotna opłata w wysokości 10 zł
28. Level One zastrzega sobie prawo do zamknięcia obiektu lub jego określonych części w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych i nagłych, a także w przypadku potrzeby przeprowadzenia, remontu, napraw i serwisu sprzętu.
W przypadku braku możliwości skorzystania z obiektu lub zajęć ze względu na w/w okoliczności ważność karty klubu zostanie wydłużona o czas, w którym nie było możliwe korzystanie z obiektu lub zajęć.
29. Istnieje możliwość przedłużenia ważności karnetu maksymalnie na 7 dni (po okazaniu zwolnienia lekarskiego lub w okresie wakacyjnym).
30. Level One zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień regulaminu, o czym poinformuje przez wywieszenie zmian regulaminu w obiekcie oraz opublikuje zmiany na stronie internetowej www.level-one.com.pl, bez konieczności pisemnego doręczania treści regulaminu Klientowi.
 
REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA
minimalizujemy ryzyko, aby każdy z naszych Klientów czuł się bezpiecznie,
prosimy o stosowanie się do nowych procedur
 
NIE MOŻESZ KORZYSTAĆ Z USŁUG OBIEKTU JEŚLI OBSERWUJESZ U SIEBIE OBJAWY CHOROBY ZAKAŹNEJ, JESTEŚ OBJĘTY KWARANTANNĄ LUB IZOLACJĄ, MIAŁEŚ W CIĄGU OSTATNICH 14 DNI KONTAKT Z OSOBĄ PODEJRZANĄ O ZAKAŻENIE, ZARAŻONĄ LUB CHORĄ NA COVID-19
 
1.Warunkiem korzystania z usług siłowni Level One jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i deklaracja stosowania się do zawartych w nim zaleceń. Regulamin dostępny jest w recepcji Klubu oraz został umieszczony na sronie internetowej www.level-one.com.pl
2.W celu zachowania procedur bezpieczeństwa zostaniesz poproszony przez obsługę o uzupełnienie formularza ze swoimi danymi wraz z oświadczeniem, które umożliwi Ci korzystanie z naszych usług.
3.Ograniczamy liczbę osób przebywających jednocześnie w powierzchniach wspólnych – przed każdą strefą do ćwiczeń umieszczona jest informacja jaka liczba osób może przebywać w danej przestrzeni - zalecamy utrzymywanie bezpiecznych odległości w kontaktach bezpośrednich. Maksymalna ilość osób przebywających w jednym czasie w obiekcie to 70 osób (z podziałem na daną ilość miejsc w każdej ze stref: sala biała, strefa cross, cardio i siłownia).
4.Osoby z grup wysokiego ryzyka (powyżej 60r. ż. lub cierpiące na choroby przewlekłe) prosimy o korzystanie z ćwiczeń w godzinach najmniej popularnych, bez obecności innych osób lub zaniechanie korzystania z siłowni/fitness do czasu ustania zagrożenia epidemicznego.
5.Utrzymuj odległość przynajmniej 2m pomiędzy innymi Klientami, pracownikami i trenerami.
6. Sprzęt do ćwiczeń został rozstawiony w odległości przynajmniej 1,5m lub z użytkowania został wykluczony sprzęt który nie spełnia tego wymogu – zwróć uwagę na oznaczenia i stosuj się do zaleceń personelu.
7. Została zalecona przerwa techniczna w ciągu dnia w godz. 12:00 -13:00 na potrzeby dezynfekcji powierzchni siłowni, szafek, toalet, klamek itp. Miejsca te oraz sprzęt sportowy są także regularnie dezynfekowane według harmonogramu zachowania czystości (co 2 godz.). Personel wykonujący te czynności wyposażony jest w jednorazowe rękawiczki i maski ochronne, które są regularnie wymieniane.
8. Zapweniamy regularne wietrzenie wszystkich stref do ćwiczeń dbając o dostęp świeżego powietrza w obiekcie. Zajęcia fitness trwają 50minut, trenerzy są odpowiedzialni za dopilnowanie wietrzenia pomieszczeń przed i po treningach następujących po sobie.
9. Przy wejściu do klubu, recepcji, w łazienkach, przestrzeniach ogólnych i wejściach do stref ćwiczeń umieszczone są środki do dezynfekcji rąk i sprzętu oraz instrukcje jak poprawnie je stosować. Należy dezynfekować ręce przed kontaktem z obsługą, przed wejściem do każdej ze stref do ćwiczeń i odkażać użytkowany sprzęt odpowiednim środkiem przed rozpoczęciem i po zakończeniu treningu. Używaj własnego ręcznika i mat do ćwiczeń.
10.Nie należy używać suszarek nadmuchowych do rąk.
11.Przy stanowisku recepcyjnym może przebywać tylko 1 Klient
12.Wyznaczyliśmy miejsca do zatrzymania się osób oczekujących na obsługę recepcji w odległościach co 2 metry – zwróć uwagę na oznaczenia na podłodze.
13. Zachęcamy Klientów do rozliczeń bezgotówkowych. Klienci sami obsługują terminale płatnicze, które są dezynfekowane.
14. Na teren obiektu mają wstęp wyłącznie Klienci z ważnymi karnetami lub kartami uprawniającymi do korzystania z naszych usług oraz pracownicy i dostawcy.
15. Klienci którzy w sposób rażący naruszają zasady bezpieczeństwa, podlegają upomnieniu przez personel i w ostateczności mogą zostać poproszone o opuszczenie obiektu ze skutkiem natychmiastowym.