Regulamin Płatności Internetowych

 

Regulamin określa zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez wykorzystanie Panelu Klienta

 

Definicje

 

1. „Klub” - obiekt sportowo – rekreacyjny Level One mieszczący się w Siechnicach (55-011), zarządzany przez firmę CSKZ Sp.z o.o. NIP: 8961551231, Regon: 364412485

2. „Klient” „Nowy Klient”- osoba fizyczna, posiadająca zdolność do czynności prawnych

3. „Panel Klienta” - internetowe konto Klubowicza dostępne po zalogowaniu się do indywidualnego profilu korzystając ze strony www.level-one.com.pl. Służy do zarządzania usługami oferowanymi przez Klub.

4. „Karnet” -jedna z usług klubu w ramach członkostwa, uprawniająca do wstępu do Klubu

5. „Jednorazowe Wejście” -jedna z usług klubu uprawniająca Klienta do wejścia do Klubu w przeciągu 24h od chwili pierwszego wejścia z uwzględnieniem, iż po wyjściu z Klubu ponowne wejście jest możliwe po upływie 2h od wyjścia

 

Zasady Ogólne

 

6. Dostęp do Klubu oraz prawo do korzystania z usług oferowanych przez Klub uzyskuje się poprzez okazanie ważnego Karnetu czy zakupienia Wejścia Jednorazowego.

7. Klub oferuje usługi polegające na możliwości zakupu Karnetu lub Jednorazowego Wejścia oraz zarządzaniu Panelem Klienta przy użyciu aplikacji internetowej Panelu Klienta

8. Klient lub Nowy Klient, który chce skorzystać z usług klubu zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu. Szczegółowe warunki korzystania z usług Klubu określa Regulamin Siłowni Level One dostępny w Klubie i na stronie internetowej www.level-one.com.pl. Klient lub Nowy Klient przed skorzystaniem z usług klubu obowiązany jest zapoznać się z Regulaminem.

9. Internetowy Panel Klienta umożliwia: dokonywania płatności w związku ze świadczonymi przez klub usługami, rejestrację Nowych Klientów, zarządzanie kontem, zakup karnetu lub jednorazowego wejścia.

 

Zakres usług oferowanych drogą elektroniczną

 

10. Opłaty wnoszone są za pomocą następujących metod płatności: a) jednorazowej płatności kartą lub przelewem elektronicznym b) przelewem

11. Do świadczenia usług drogą elektroniczną dochodzi poprzez rozpoczęcie korzystania z Internetowego Panelu Klienta po zaakceptowaniu Regulaminów, które są dostępne na stronie internetowej klubu

12. Klient jest zobowiązany: a) przed skorzystaniem z polecenia obciążenia karty do weryfikacji we własnym zakresie, czy karta Klubowicza obsługuje płatności internetowe. b) do poinformowania swojego banku o anulowaniu polecenia obciążenia karty.

13. Klient, Nowy Klient oraz inny użytkownik może w każdej chwili zakończyć korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną bez składania dodatkowych oświadczeń woli.

14. Klub nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie Internetowego Panelu Klienta w sposób niezgodny z Regulaminem.

15. Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia formularzy przy użyciu Internetowego Panelu, w szczególności poprzez podanie przez Klienta lub Nowego Klienta błędnych lub nieprawdziwych danych, odpowiedzialność ponosi Klient lub Nowy Klient, którego dotyczą niewłaściwie wypełnione formularze.

 

Zwroty, reklamacje

 

16. Klient ma prawo do odstąpienia od świadczonych przez klub usług w przypadku: zakupu z wykorzystaniem Internetowego Panelu Klienta pierwszego Karnetu lub jednorazowego wejścia w ramach rozpoczętego członkostwa w rozumieniu Regulaminu w terminie czternastu dni od daty jego zakupu w formie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy (oświadczenie o odstąpieniu od umowy w formie pisemnej powinno zawierać co najmniej następujące elementy: a) oznaczenie Członka Klubu; b) data; c) oświadczenie o odstąpieniu o treści: „Ja (imię i nazwisko) niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy na korzystanie z klubu Level One (nazwa, adres) zawartej dnia (data)” )

17. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został użyty przez Klienta w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia.

18. W związku z prawem do odstąpienia od umowy, o którym mowa powyżej, Członek Klubu może rozpocząć korzystanie z usług po upływie 14 dni od momentu zawarcia umowy przez internet. W przypadku rozpoczęcia obowiązywania Karnetu przed upływem 14 dni od daty zakupu Członek Klubu zostanie obciążony opłatą za korzystanie z usług w okresie poprzedzającym odstąpienie od umowy, proporcjonalnie do okresu korzystania z usług. Prawo do odstąpienia nie przysługuje, jeżeli Członek Klubu wykorzystał w całości zakupioną usługę.

19. Klient może składać reklamacje dotyczące Klubu oraz inne skargi lub wnioski za pośrednictwem wiadomości elektronicznej wysłanej na adres e-mail: biuro@level-one.com.pl lub listownie na adres Klubu.

20. Składając reklamację Klient zobowiązany jest: a) podać imię i nazwisko oraz PESEL (w przypadku jego braku – adres zamieszkania); b) wskazać Klub, którego dotyczy reklamacja; c) dokładnie opisać zastrzeżenie dotyczące Klubu lub jego funkcjonowania, ze wskazaniem daty ewentualnego zdarzenia będącego przyczyną złożenia reklamacji;

21. Klub zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji złożonej zgodnie z Regulaminem w terminie 30 dni od dnia jej zgłoszenia. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Spółka poinformuje Klienta wiadomością elektroniczną wysłaną na adres Klubowicza wskazany w Panelu Klienta, w przypadku posiadaczy Kart Sportowych na adres, z którego wpłynęła reklamacja lub listownie na adres wskazany w korespondencji.

 

Dane osobowe

 

1. Administratora usług. Administratorem Danych Osobowych (ADO) przekazywanych przez Państwa w trakcie aktywacji konta online jest Level One, CSKZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Siechnicach, NIP: 8961551231, REGON 364 412 485.

ADO przetwarza przekazane dane osobowe Rezerwującego w celu przedstawienia oferty i ewentualnie zawarcia umowy rezerwacji z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Odbiorcami danych osobowych Członka Klubu mogą być podmioty współpracujące z Administratorem w zakresie świadczonych na rzecz Administratora usług. Podanie przedmiotowych danych osobowych jest konieczne dla przedstawienia oferty handlowej i ewentualnego późniejszego zawarcia umowy na podstawie tej oferty. Cofnięcie zgody na przetwarzanie tych danych jest całkowicie dobrowolne i dopuszczalne w każdym czasie, jednakże bez tych danych nie będzie możliwe zawarcie umowy lub przedstawienie oferty handlowej.

Mają Państwo prawo dostępu do treści przekazanych danych osobowych, prawo do ich poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania, jak również prawo wniesienia w każdym czasie sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także żądania ich usunięcia.

Wszelkie uprawnienia, o których mowa powyżej mogą być realizowane mailowo, na adres poczty elektroniczej: biuro@level-one.pl

 

 

Uwagi końcowe

 

1. Klub jest uprawniony do wprowadzania zmian niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie i zakresie, na co Klubowicz wyraża zgodę. Spółka zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, przy czym zmieniony regulamin zostanie opublikowany na stronie internetowej Klubu